Trẻ hóa da đa tầng với căng chỉ nên đơn thuần hay phối hợp? - BSCKI Thạch Văn Toàn

BSCKI Thạch Văn Toàn trình bày báo cáo “Trẻ hóa da đa tầng với căng chỉ nên đơn thuần hay phối hợp” cập nhật kiến thức bổ ích cho khách mời trong Hội thảo khoa học & Đào tạo y khoa liên tục về chỉ sinh học.