Ứng dụng V10 - Giải pháp tối ưu cho người Việt muốn đi lao động tại nước ngoài

Công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, coi đây là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động (NLĐ), mở rộng hợp tác quốc tế.