Chương trình OCOP góp phần tạo nên chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp

Sau 2 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, Hà Giang đã đánh giá, phân hạng được 120 sản phẩm, trong đó có 118 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ 3 - 4 sao, hai sản phẩm OCOP cấp Quốc gia đạt 5 sao.